OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

 

 1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „pravidla") stanovují pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. Účelem těchto pravidel o zpracování osobních údajů je umožnit vám kontrolu, zajistit informovanost a obeznámit vás s tím, které osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.

 

 1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost BLUE-CELL, s. r.o., IČO: 26772744, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 92711, se sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, Česká republika (dále jen „BLUE-CELL“ nebo „Prodávající“).

 

 1. Společnost BLUE-CELL zpracovává osobní údaje těchto subjektů osobních údajů:

 

 1. Kupujících, kteří uzavřeli s Prodávajícím kupní smlouvu, popř. o ní jednají.
 2. Návštěvníků webu Prodávajícího dostupného na dir-shop.cz a www.dir-shop.cz (dále jen „web“),
 3. Účastníků soutěže pořádané společností BLUE-CELL.

 

Osobní údaje Kupujících

 

 1. Při uzavření kupní smlouvy (přes web, e-mailem, osobně) jsou vyžadovány osobní údaje vás jako Kupujícího, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení zakázky (v rozsahu jméno, příjmení, adresa/sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení zakázky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a vámi jako Kupujícím, prodej zboží a poskytování služeb, jejich fakturace, účetní a daňové účely, vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek, ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, telemarketing, provádění průzkumů trhu).

 

 1. Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování vašich osobních údajů pro účely ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků, přímý marketing (zasílání obchodních sdělení a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete jako Kupující podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@dir-shop.cz. V takovém případě Prodávající tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

Osobní údaje návštěvníků webu

 

 1. Jako návštěvník webu vyplněním kontaktního formuláře:
  1. Souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení (newsletterů), reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 2x týdně, a zároveň,
  2. prohlašujete, že zasílání informací dle bodu a) nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasíláním informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí,
  3. souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat e-mailem na info@dir-shop.cz.

 

 1. Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je přímý marketing (zasílání obchodních sdělení/newsletterů a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@dir-shop.cz. V takovém případě společnost BLUE-CELL tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 1. Společnost BLUE-CELL používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Podrobnosti o cookies jsou uvedeny v cookies liště na webovém rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

 

Osobní údaje soutěžících

 

 1. Pokud se účastníte některé ze soutěží společnosti BLUE-CELL, použijeme vaše osobní údaje, které nám poskytnete na soutěžním kupónu/přihlášce, pro účely soutěže. Společnost BLUE-CELL zpracovává osobní údaje jednotlivců pro účely předávání cen, ale i pro případné daňové účely, pokud je to s ohledem na hodnotu ceny nutné. Souhlas s účastí v soutěži včetně zpracování osobních údajů v rámci soutěže jste vyjádřili při přihlášení do soutěže a odsouhlasením pravidel ochrany osobních údajů zde uvedených.

 

 1. Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je přímý marketing (zasílání obchodních sdělení/newsletterů a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete podat námitku dle čl. 21 GDPR na emailové adrese info@dir-shop.cz. V takovém případě společnost BLUE-CELL tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Společná ustanovení

 

 1. Společnost BLUE-CELL ukládá vaše osobní údaje získané pro účely plnění smlouvy, jste-li Kupujícím, po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou vaše údaje vymazány. Pokud společnost BLUE-CELL získala vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, zpracovává je do doby odvolání souhlasu.

 

 1. Společnost BLUE-CELL pro plnění oprávněného zájmu používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele web hostingu a mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

 

 1. Společnost BLUE-CELL má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb. Předávání osobních údajů je založeno na rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR (pravidla EU-US Privacy Shield a převzatý závazek poskytovatele tato pravidla dodržovat).

 

 1. Podle GDPR máte určitá práva: právo požadovat od společnosti BLUE-CELL přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@dir-shop.cz.

 

 1. V případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 1. Jako kupující nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění zakázky není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

 

 1. Jste-li mladší 15 let, nemůžete vyjádřit platný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V takovém případě musí se zpracováním vašich osobních údajů souhlasit jeden z rodičů, popř. jiný zákonný zástupce.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně. Ze strany společnosti BLUE-CELL nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

 

 1. Byl jste seznámen s těmito pravidly před zahájením zpracování osobních údajů, tj. zejména před uzavřením smlouvy, před odesláním kontaktního formuláře, před přihlášením se do soutěže. Zaškrtnutím políčka na webu vyjadřujete souhlas s těmito pravidly.

 

 1. Společnost BLUE-CELL je oprávněna tyto podmínky změnit; je povinna bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi pravidel na svých internetových stránkách, popř. zaslat novou verzi Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Pokud bude změna vyžadovat váš souhlas, bude vám nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasíte či nikoli.

 

 1. Kontaktní údaje společnosti BLUE-CELL ve věcech týkajících se těchto pravidel je: info@dir-shop.cz.

 

 1. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.